ชีวิตของคนเราอยู่บนโลกดีมีเวลาจำกัด

อ​พระ‍องค์​ทรง​สอน​ให้​นับ​วัน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ เพื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ทั้ง‍หลาย​จะ​มี​จิต‍ใจ​ที่​มี​ปัญ‌ญา”สดุดี 90:12ชีวิตของคนเราอยู่บนโลกดีมีเวลาจำกัด 70 หรือ 80 ปีสุดแล้วแต่กำลังและการดูแลสุขภาพ

คำหนุนใจจาก ศบ.

“ขอ​พระ‍องค์​ทรง​สอน​ให้​นับ​วัน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ เพื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ทั้ง‍หลาย​จะ​มี​จิต‍ใจ​ที่​มี​ปัญ‌ญา”
สดุดี 90:12

ชีวิตของคนเราอยู่บนโลกดีมีเวลาจำกัด 70 หรือ 80 ปีสุดแล้วแต่กำลังและการดูแลสุขภาพ การกินของแต่ละคน ตลอดชีวิตมีแต่งานและความยากลำบาก ต่อสู้ชีวิตเหมือนการผจญภัย

ชีวิตบนโลกนี้สั้นเท่าเสียงถอนหายใจ เหมือนหมอกยามเช้าๆ มีขึ้นมีลง….ดังนั้นเราจงใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองน้ำพระทัยพระเจ้า อยู่อย่างคุ้มค่า อยู่อย่างเกิดผลมาก รับพรเพื่อเป็นพรไปสู่คนรอบกาย

โมเสสอธิษฐานว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ให้นับวันของเรา เพื่อเราจะมีสติปัญญาและความเข้าใจ มิเช่นนั้นเราก็จะหลงทาง หลงกรุง หลงชีวิต ลืมนึกคิดว่าแท้จริงเวลาสั้นๆและจำกัด ควรที่จะอยู่เพื่อสร้างคุณงามความดี เพื่อถวายงานรับใช้ เพื่อไม่รู้สึกอายเพื่อยืนรายงานตัวต่อเบื้องพระพักตร

อย่าใช้เวลาที่เหลือจมกับบาดแผลอดีตหรือกังวลใจถึงพรุ่งนี้ แต่ละวันจงไว้วางใจ ทำหน้าที่ของตน จงฉวยโอกาส(ซื้อเวลา)
อย่าใช้ชีวิตหายใจทิ้งไปเฉยๆ แต่ทุกๆวันช่วยกันทำงาน-ส่งเสริมครอบครัวไม่วางภาระให้คู่สมรสลำพัง

หาช่องทางได้ปรนนิบัติพระเจ้า ถ้ารอจนพร้อมก่อนไม่มี…เพราะชีวิตมีเวลาจำกัด และนี่แหละคือเหตุผลที่ยังหายใจอยู่ อยู่เพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติ อยู่เพื่อพี่น้องจำเริญขึ้น อาเมน

เครดิต  อ.เรวัติ เทพจักร์

Comments

comments